Skip to main content Skip to footer

Privacybeleid

augustus 2017

Inleiding

Wij bieden een assortiment producten waaronder apparaten en diensten (die geleverd worden via firmware, apps, websites en op andere manieren). Wij verzamelen, bewaren en verwerken een verscheidenheid aan gegevens in het kader van onze productontwikkeling en -aanbod aan u en aan onze andere klanten, met inbegrip van anonieme gegevens en persoonlijke gegevens met betrekking tot genoemde personen.

Verzameling en verwerking van deze gegevens is voor ons zowel praktisch als contractueel noodzakelijk om u de diensten te kunnen leveren met betrekking uw gebruik van onze producten. Bescherming en gepast gebruik van deze gegevens is voor ons van het grootste belang.

Dit beleid beschrijft de manier waarop wij uw persoonlijke gegevens behandelen. Deze gegevens kunnen door u aan ons zijn verstrekt, handmatig of automatisch door ons over u zijn verzameld, zijn gegenereerd of van externe partijen zijn ontvangen.

Wij interpreteren uw gebruik van onze producten als uw aanvaarding voor wat betreft de hierin beschreven beginselen.

Alle vragen, reacties of verzoeken betreffende dit beleid zijn welkom en dienen gericht te worden aan [email protected].

Soorten gegevens

Elke keer dat u onze producten gebruikt, kunnen we op directe of indirecte wijze informatie over u verzamelen en opslaan. Dit kan het volgende omvatten:

Overdracht en opslag van gegevens

De gegevens over u die we bewaren kunnen worden overgedragen aan en opgeslagen door faciliteiten die zich binnen of buiten onze onderneming en binnen of buiten ons onmiddellijk bereik kunnen bevinden. We maken gebruik van opslaglocaties in het Verenigd Koninkrijk, Ierland en Nederland. Uw gegevens kunnen ook bewerkt worden door personeel dat niet rechtstreeks bij ons in dienst is en zich elders in de wereld kan bevinden.

Hoewel we te allen tijde ons best zullen doen om de vertrouwelijkheid van uw persoonlijke gegevens te waarborgen door passend beleid te voeren en de juiste procedures en technologieën te gebruiken, kunnen we niet garanderen dat de overdracht en de opslag van uw gegevens volledig zeker is. We zullen eveneens alle moeite doen via back-ups en andere mechanismen om uw gegevens te beschermen tegen gedeeltelijk of volledig verlies, maar we kunnen niet garanderen dat uw gegevens nooit verloren zullen raken, of dat we altijd bij machte zullen zijn om ze terug te vinden ingeval ze verloren raken of wanneer u ze verwijdert.

We zullen u altijd manieren bieden om uw gegevens te verwijderen. Als u uw gegevens doelbewust verwijdert, dan zullen we trachten om ze niet meer te gebruiken. De gegevens kunnen echter blijven voorkomen in back-ups en andere archieven en het is mogelijk dat ze overeenkomstig dit beleid al doorgegeven zijn aan anderen, of dat ze verwerkt of geïntegreerd zijn in datasets waar ze niet gemakkelijk uit kunnen worden verwijderd.

Gebruik van gegevens

We kunnen op verschillende manieren gebruik maken van de gegevens die we over u bewaren (inclusief in combinatie met andere gegevens die we via andere bronnen ontvangen), bijvoorbeeld:

Doorgeven van gegevens

In het kader van onze bedrijfsactiviteiten kunnen wij uw persoonlijke gegevens voor bovengenoemde doelstellingen binnen onze onderneming doorgeven, aan andere aan ons gelieerde bedrijven en aan geselecteerde derden zoals:

Als wij uw informatie aan derden doorgeven, dan hebben deze mogelijk het recht om de gegevens binnen en buiten hun bedrijf aan verdere derden door te geven die zich mogelijk niet binnen de EER bevinden.

Sommige van onze toekomstige productfuncties kunnen, als deel van hun functie en voordeel ervan, het doorgeven van uw persoonlijke gegevens aan andere gebruikers van onze producten inhouden. Indien wij deze functies introduceren, zullen we u de mogelijkheid bieden om u daar gedeeltelijk of geheel voor af te melden.

De mogelijkheid bestaat ook dat wij wettelijke verplicht zijn om uw gegevens door te geven, of ter handhaving van onze gebruiksvoorwaarden of andere overeenkomsten met u, of ter bescherming van onze rechten, eigendommen of de veiligheid van personen. Dit kan de uitwisseling van informatie met anderen inhouden, ter bescherming tegen fraude of vermindering van kredietrisico.

Indien onze onderneming of de activa ervan door een externe partij gelicentieerd of gedeeltelijk dan wel geheel overgenomen wordt of worden, dan kunnen de door ons opgeslagen gegevens en de in dit beleid omschreven rechten en plichten deel uitmaken van de toegekende en/of overgedragen activa.

Rechtsgrond voor verwerking

We verwerken de gegevens uit de bovenstaande lijst ‘Soorten gegevens’ op grond van uw toestemming aan ons daarvoor; deze gegevens zijn benodigd voor onze dienstverlening overeenkomstig ons legitiem zakelijk belang zoals hierboven omschreven in de paragraaf ‘Gebruik van gegevens’.

Uw rechten

U beschikt over de volgende rechten met betrekking tot ons gebruik van uw persoonlijke gegevens:

U kunt altijd contact met ons opnemen via [email protected] als u een van deze rechten wenst uit te oefenen. Indien u ervoor kiest om een of meerdere van deze rechten uit te oefenen, dan is het mogelijk dat wij u om praktische redenen sommige of alle eerder aan u verstrekte diensten niet meer kunnen leveren.

U hebt het recht om een klacht in te dienen bij de Information Commissioner.

U hebt eveneens het recht om ons te verzoeken uw persoonlijke gegevens niet voor marketingdoeleinden te gebruiken.

U kunt altijd contact met ons opnemen via [email protected] om deze rechten uit te oefenen.

Naarmate we onze producten verder ontwikkelen, kunnen we aanvullende mechanismen voor u beschikbaar maken waarmee u zich kunt afmelden voor bepaalde manieren waarop wij uw persoonlijke gegevens bewaren en/of gebruiken.

De bij de ICO geregistreerde gegevensbeheerder ten behoeve van de Algemene verordening gegevensbescherming 1998 (AVG) is Pitpatpet Ltd. (ondernemingsnummer 09199537, ook bekend als PitPat), met het hoofdkantoor gevestigd op 75 The Belvedere, Cambridge, CB2 0NU, Verenigd Koninkrijk. De AVG verleent u het recht op toegang tot de gegevens die we over u bewaren; u kunt dit recht uitoefenen door een verzoek daartoe aan ons te richten. Er kan u bij uw verzoek £ 10 in rekening worden gebracht om de kosten voor het verstrekken van de gegevens aan u te dekken.

Wijzigingen

Er kunnen in de toekomst wijzigingen aan dit privacybeleid door ons worden aangebracht. In dat geval zullen we deze pagina actualiseren en proberen om u er per e-mail of op een andere manier kennis van te geven (we kunnen dit echter niet garanderen). Kom regelmatig terug zodat u ons meest recente beleid begrijpt en dat u ermee akkoord gaat.